تئاتر مسافران

مسافران بلیت ال

سرپرست گروه :سعد اله آریافر نویسنده محمد رحمانیان کارگردان : امیر نورش 

بازیگران :علی مهدوی پور - نسیم عموزاده - نازیلانوروزی-امیرنورش

تاریخ انتشار: 1398/4/15