کنسرت روح افزا

گروه موسیقی روح افزا بلیت ال

سرپرست گروه تنظیم و سنتور:سیامک دستمالچی / نی :امید محرم زاده  / کمانچه پیمان اسحاقی  

آواز وقاوال:رحمان گلبوستانی  / عود:مجید بدلی  / تار:حسن شیرینی  / تمبک:امین عطایی /  صدابردار:خدایار خدادوست

تاریخ انتشار: 1398/4/15