عروسکی بال اوغروسي

ازبال اوغروسی بلیت ال

كندو زنبورها عسل دزديده شده و پليس هاي كندو در صدد پيدا كردن دزد هستند كه به اشتباه ميلچك خان و ميغميغا اركست جنگل را دستگير ميكنند و بعد متوجه دزد كه موجود بزرگي ...

در تاریخ 19 آبان به تهیه کنندگی:علی برنون در تبریز و بلیت ال برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1398/3/11