جنگ پاییز گجه لری

پاییز گجه لری اهر بلیت ال

سری برنامه های گجه لر

تهیه کننده:فردین رواسجانی

مدیر برنامه:رضا بدری

حراست:اسماعیل هوراندی 

در تاریخ 28 ابان الی 2 آذر در سینما قدس شهرستان اهر توسط بلیت اِل برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1398/3/11