امین صادقی آذر

امین صادقی اذر

کنسرت بزرگ موسیقی آذربایجانی امین صادقی آذر

 مدیراجرائی: آتیلا رسولی / سرپرست گروه: رامین آذری

 

تاریخ انتشار: 1398/9/25