تئاتر خط خطی

بلیت ال

نویسنده:سامان سزاوار - مصطفی نیک امجاد  

کارگردان: مصطفی نیک امجاد - تهیه کننده:آوا اسماعیل زاده

آدما قصه ها رو نمی سازن ؛ هر کدوم از اونا خودشون یه قصن!!

تاریخ انتشار: 1398/9/25