شب های رمضان

بلیت ال

اجرای نمایش طنز
اجرای مسابقه ویژه کودکان
اجرای استند آپ کمدی
اجرای مسابقه ویژه خانواده

19-27 اردیبهشت ماه ساعت 21:30

 توسط بلیت ال برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1398/6/6