دورهمی شاد

بلیت ال

گروه هنری یامور با همکاری شهرداری اهر برگزار میکند/با اجرای حمیده مقدس زاده

با خوانندگی علی تنها /بازیگران :حمید مجد آبادی -احمد جوانی-شهرام قادری-محمد رهبر

توسط بلیت ال برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1398/6/6