کنسرت عاشیقلار

بلیت ال عاشق

کنسرت عاشقلار-سازیمین سوزونه یازمیشم سنی

از 23 الی 24 تیرماه توسط بلیت ال برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1398/6/6