اتحادیه ابلهان

اتحادیه ابلهان بلیت ال

 کاری از گروه تئاتر قره داغ     /   نویسنده و کارگردان: معین جعفری

از تاریخ 98/06/01-98/06/04 توسط گروه بلیت ال برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1398/6/4